Informacje ogólne

Od 2016 roku obligacje korporacyjne Spółki notowane są na rynku Catalyst.

Obligacje korporacyjne Spółki, zarówno w walucie PLN, jak i EUR, zostały wprowadzone do:

  • Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. oraz 
  • Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pierwsza seria obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst była notowana od dnia 28 grudnia 2016 roku.

W latach wcześniejszych na GPW znajdowały się również inne papiery wartościowe Spółki – akcje Spółki notowane były na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007 - 2016.